ПРИСТУПНИЦА (преузимање)

Наша мисија: Заштита права и интереса запослених у институцијама културе Републике Србије

Анекс ПКУ

Преговори за потписивање Анекса ПКУ почињу 21.12.2022.године.

Сацтанак у Влади Србије

8.12

На иницијативу гранских синдиката,Љубисав Орбовић председник Самосталних синдиката Србије,заказао је састанак у влади Србије 8.12.2022.године са Премијером Србије, министрима финасија и рада. Представници гранских синдиката говорили су о проблемима са којима се на дневном нивоу суочавају због (НЕ)постојања социјалног дијалога.

Синдикат културе Србије скренуо је по ко зна који пут пажњу,на компресију коефицијената који су довели до тога да НК радник у култури мора имати средњу стручну спрему. Увођењем минималне зараде као параметар за исплату плата испод које се не може, запослени са трећим степеном образовања и НК изједначили су се са запосленима средње стручне спреме који имају врло одговорне задатке, поједина места и угроженост здравља. Оваква ситација изазива велико не задовољство и револт који прети да пређе у бунт. Једина светла тачка са овог сатанка јеста та да преговори око потписивања Анекса ПКУ почињу наредне недеље, а ми са наше старне потрудићемо се да се исти и потпише до краја године.

Премијер Владе Србије предложила је да се крене са иницијативама и предлозима од стране синдиката ка ресорним министарствима за што хитније решавање проблема.

Самостални синдикат културе Србије
Драгана Ђорђевић,председник

Допис Синиши Малом

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Синиша Мали, министар

Поштовани,

Исказујемо задовољство за најављено повећање зарада у јавном сектору. Овом приликом желимо да Вас подсетимо да је 2014. године било смањење плата које се односило на јавни сектор. Када је 2015. године уследило повећање, сви су га добили, осим запослених у култури.

тј. култура је добила 0%. Нажалост, ни после седам година култура није успела да досегне умањење од 5% тако да нам је већина запослених на минималној заради, иако многи раде на пословима са увећаним ризиком (књижничари у депоима, запослени у конзерваторским лабораторијама, сликарницама позоришта, архивари...).

Управо је сада моменат да се укључите у решавање овог проблема и пружите подршку запосленима у култури који су у пандемији први отворили своја врата, одржавајући ментално здравље нације концертима, представама, приређеним изложбама, промовишући нашу земљу и на међународном плану на онлајн платформама.

Од Вас очекујемо и да нам одговорите у писменој форми на који начин ће бити испарвљена седмогодишња грешка,као и када ће запослени у култури примити 10.000,00 на име помоћи коју су примили сви у јавном сектору.Најављеним повећањем већини запослених,која ради врло одговорне послове, зарада ће бити испод најављеног минималца а нису НК радници.

Срдачан поздрав од посленика културе.

Београд, 12.10. 2022. године

Самостални синдикат културе Србије
Драгана Ђорђевић, председник

ПОДРШКА РАДНИЦИМА ФИЈАТА

Основни синдикални постулат јесте СОЛИДАРНОСТ искажимо је сада и увек према свим радницима који се боре за радничка права. Синдиклани свет постоји као противтежа свим властима и свим послодавцима и зато колеге синдикалци подржите све протесте наших колега који се боре не само за себе ного и за добро свих нас.

 

podrska

 

ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ

На данашњој седници СЕС-а, после излагања председника Савеза самосталних синдиката Србије Љубисава Орбовића, о томе да само запослени у култури нису добили једнократну помоћ, донет је закључак да СЕС упути званични допис Влади Републике Србије и подржи посленике културе у поменутом захтеву о исплати ове помоћи.

Самостални синдикат културе Србије,
Драгана Ђорђевић

Браво култура не постоји

Посленици културе по ко зна који пут не постоје када држава повећава плате или даје финансијску помоћ.Браво за све кабинете Републике Србије који су проценили да посленици,са срамно малим платама,нису заслужили ни симболичну помоћ.Али се захваљујемо што нас помињете са поносом кад пређете границе наше лепе Србије,тада смо врло битни за подучити се!
Хвала што нас се не сетите када су плате и финансијска давања на дневном реду.
Срдачан поздрав од (не)захвалних посленика културе,са просечном зарадом од 48.352.00 динара и 62% ВСС .

Самостални синдикат културе Србије
Драгана Ђорђевић,председник

ДРЖАВА ОПЕТ ЗАБОРАВИЛА КУЛТУРУ

Одговор на ова питања поставили смо Потпредседници Владе РС и министру културе и информисања Маји Гојковић и Председнику Србије Александру Вучићу, али "нормално" да нисмо добили. После упућивања дописа у којима скрећемо пажњу да су посленици културе по ко зна који пут изузети, као например 2015. године када су добили 0% повећања, па и ове помоћи од 10.000, динара који се исплаћују у јавном сектору. Драги наши представници власти хоће ли култура увек бити статистичка грешка у буџету? Хоће ли посленици културе у 21. веку добити статус који им припада, а сви знамо да је једино култура ДНК нације све остало смо преписали!? Хоће ли култура Србије да изумре као парамецијум? Поштовани чланови Самосталног синдиката културе Србије и остали посленици културе спремите се да после наступајућих празника на јавном скупу ми дамо све одговоре у име који нама нису дали.

Самостални синдикат културе Србије
Драгана Ђорђевић,председник

 pdf ico  ДОПИС ПРЕДСЕДНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Александару Вучићу
 pdf ico  ДОПИС Маји Гојковић, потпредседници Владе РС и министаки културе и информисања

ЗАКЉУЧАК

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), а у вези са чланом 8. став 2. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) и Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС”, број 29/20), на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Влада доноси

ЗАКЉУЧАК


"Службени гласник РС", бр. 50 од 3. априла 2020, 46 од 7. маја 2021.
1. Препоручује се послодавцима да измене свој општи акт, односно уговор о раду или други појединачни акт, у делу којим се уређује накнада зараде, односно накнада плате (у даљем тексту: накнада зараде), тако да запосленима који привремено одсуствују са рада због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица непосредног излагања ризику по основу обављања њихових послова и радних задатака, односно службених дужности и контакта са лицима којима је потврђена болест COVID-19 или наложена мера изолације или самоизолације, обезбеде право на накнаду зараде у висини од 100% основа за накнаду зараде.

2. Препоручује се послодавцима да остваривање права из тачке 1. овог закључка обезбеде запосленима, и то тако да:

1) за првих 30 дана одсуства са рада, висину накнаде зараде исплате из својих средстава;
2) почев од 31. дана одсуства са рада, висину накнаде зараде исплате тако што ће из средстава обавезног здравственог осигурања обезбедити законом прописани износ накнаде зараде, а из својих средстава обезбедити разлику до висине од 100% основа за накнаду зараде.

3. Одсуство са рада из тачке 1. овог закључка запослени доказује решењем надлежног органа (санитарног инспектора, органа надлежног за контролу прелажења државне границе, царинског органа, изводом из евиденције Министарства унутрашњих послова и др.) или извештајем лекара о привременој спречености за рад (дознака), у складу са законом.

3а Право на накнаду зараде у висини од 100% основа за накнаду зараде обезбеђује се запосленима који су, у време трајања проглашене епидемије заразне болести и пре привременог одсуствовања са рада због потврђене заразне болести COVID-19, вакцинисани, као и запосленима који из здравствених разлога не могу бити вакцинисани и који, о томе, уз извештај лекара о привременој спречености за рад, доставе одговарајућу потврду надлежне здравствене установе.

*Службени гласник РС", број 46/2021
4. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 53-3008/2020-2


У Београду, 2. априла 2020. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

 

ХИТНА ОБЈАВА

После одржаног састанка 23.12.2021.године у Влади који је био позитиван, потписивање ПКУ, после законских процедура биће потписан до 30.12.2021.године.

Самостални синдикат културе Србије
Драгана Ђорђевић,председник

ХИТНО ОБАВЕШТЕЊЕ

После двогодишњих преговора за поптписивање Анекса ПКУ, који на последњем састанку 02.12.2021. године нису завршени позитивно, због употно негативног става Министарства финасија преговори су прекинути. За 23.12.2021. године добили смо позив за сатанак у Влади Србије на коме ће бити присутни Премијер Србије Ана Брнабић, Потпредседница Владе Србије и Министар културе и информисања Маја Гојковић и Министар финасија Синиша Мали. Очекујемо постизање договора за потписивање Анекса као и Споразума о продеужењу ПКУ. После одржаног састанка синдикати ће се огласити преко медија

 

Писмо ГО културе Панчева

Драге колегинице, колеге и саборци,

Казаћу оно што ми је на души као човеку и као раднику у култури. Нећу се бавити бројкама. То ће неко други. Дакле из културе. И то Културе са великим словима јер она то заслужује. Јер она је наша суштина и потреба. Наше знање, васпитање, образ и наша лична карта пред самим собом и пред светом. Ове речи можда изгледају крупно и претенциозно али то је тако само зато што смо деценијама срозавани, подцењивани и врло често са званичних места бесрамно довођени уз питање и констатацију, коме ви уопште требате, ионако не радите ништа. То је срамота.

Плате су нам најмање од свих плата. Срозане и такве су остале и поред неких подизања. Наше плате са средњом школом су на ивици минималца и на половини просечне потрошачке корпе. Када би знали колики нам је законски топли оброк и регрес а који бесмислено улази у плату, наша плата би била испод минималца. И она јесте испод минималца. Срамота.

Социјална помоћ се негде исплаћује а у великој већини не. Тамо где се исплаћује култура је врло често умањена у односу на оно што деле себи или изостављена. Кажњена. Као да неко прећутно каже оно што мисли, шта ви радите и коме ви требате! Срамота.

Не треба ИМ, што значи не треба никоме ни писменост, ни књига, ни представа, ни концерт, ни архивски списи који чувају векове постојања свих нас, нашу цивилизованост и историју, не треба нам ни Урош Предић ни Сеоба Срба у Музеју, не требају нам ни налазишта најстарије европске културе, ни споменици наших предака, ни споменици наших жртава...а све је то КУЛТУРА. Све је то наш индентитет. СРАМОТА.

И сви се на почетку и на крају дохвате културе. Кад им дођу гости, кад хоће да се лепо проведу, кад хоће да се смеју или да се узвисе. И онда никога није срамота. Сем нас, кад се светла угасе и треба остати са својом платом.

Питајте људе који су законски стекли стручна звања која нису лажна или плагијати, зашто им их на многим местима не признају кроз плату. И тога има у култури. Срамота.

Срамота. Шта је срамота? Дал је то што кроз радни однос у култури не можеш да напуниш просечну кућну корпу, дал то што купујемо половну гардеробу али тек кад спадне цена, дал кад треба да усвојиш уличног пса па немаш да платиш вакцине и чип и немаш довољно остатака хране да га свакога дана храниш...а где је породица, унуци, одмори...где је живот? Срамота.

Срамота али не наша. Срамота оних који са нама НЕЋЕ, НЕЋЕ, да разговарају по годину или две, што нама неће ни на писмо одговоре, што нама неће ни на службени допис да одговоре...ТО ЈЕ СРАМОТА ОНИХ КОЈИ ЗАСТУПАЈУ НАС ПРЕД ДРЖАВОМ И ПРЕД СВЕТОМ.