Вести

Поступак за потписивање Анекса ПКУ

Самостални синдикат културе Србије покренуо је поступак за потписивање Анекса ПКУ, преговори су започети у августу 2019., после више сесија преговора крајем фебруара дошло се до усаглашавања већине предложених чланова.Иза тог састанка остало је да се текст напише у форми за потписивање и онда шок Министарство финансија даје негативно мишљење бацајући кценат на јубиларне награде,које су време преговора биле предмет не слагања због висине износа предвиђеног нашим ПКУ који је потписан још 2015.године. Спорно је и што смо убацили подтачку(5) за 40 година,а после наше иницијативе све делатности јавног сектора су кроз допуне својих ПКУ идобиле и 35 и 40 неке 2019.године неке 2020.године,да се не заборави да је наш ПКУ из 2015.године први увео јубиларну награду за 35 година стажа у радном односу.Ми само тражимо да се наша права изједначе са већ датим правима у јавном сектору.Појавом пандемије реговори су прекинути и зато смо упутили иницијативу социјаним партнерима за хитан сатанак и потписивање Анекса.

Текст и пропратна писма достављени су:
Прилог-Анекс
Ани Брнабић,премијеру
Владану Вукосављевићу,министру
Синиши Малом,министру
Бранку Ружићу,министру
Зорану Ђорђевићу,министру

 

ПРЕДЛОГ
18.05.2020.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Ана Брнабић,премијер

МИНИСТАРТСВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Владан Вукосављевић,министар

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Синиша Мали,министар

МИНСТАРСТВО ДРЖАВНЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Бранко Ружић

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,БОРАЧКА И СОЦИЈЛНА ПИТАЊА
Зоран Ђорђевић,министар

 

На основу члана 246. ст. 1. и 2. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17, 95/18 – др. пропис), репрезентативни синдикати: Самостални синдикат културе Србије, Грански синдикат културе уметности и медија „Независност” и Конфедерација слободних синдиката и Влада (у даљем тексту: учесници), закључују

АНЕКС
ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА
ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 1.

У члану 15. став 3. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, који је објављен у („Службеном гласнику РС”, број 106/18) иза речи: „односи” брише се интерпункцијски знак тачка и ставља интерпункцијски знак зарез, те додају речи: „а недељни распоред објави у текућој недељи за наредну недељу, у складу са законом.”.

 

Члан 2.

Члан 17. мења се и гласи:

Став 2) од тачке 1-4 увећање за један радни дан
Став 3) увећање за један радни дан

Иза става 5) мења се текст гласи:
Годишњи одмор по горе утврђеним критеријумима не може се утврдити у трајању дужим од 35 радних дана.

 

Члан 3.

После Члана 26. Додаје се Члан 26а и гласи:

Запослени има право на накнаду плате у висини 100%основне плате за месец у коме је привремено одсуствовао са рада због потврђене заразне болести,због мере изолације или самоизолације наложене у вези заразне(пандемијске)болести, а која је наступила као непосредног излагања ризику по основу обављања послова и радних задатака,односно службених дужности са лицима којима је потврђена заразна болест или наложена мера изолације или самоизолације.

Запослени оставрује своја права из става 1. овог члана тако што се:
1) за првих 30дана одсуства са рада, ислата висине накнаде плате исплаћије из средстава послодавца, односно буџета Републике Србије.
2. почев од 31.дна одсуства са рада,исплата висине накнаде плате врши се из средстава обавезног здравственог осигурања до законом прописане висине накнаде плате,а из средстава послодавца,односно из средстава буџет Рпублике Србије за преостали износ разлике до 100% осноне плате.

Одсуство са рада из става 1. Овог члана запослени доказује решењем надлежног органа(санитарног инспектора,органа задуженог за прелажење државне границе,царинског органа,изводом из Министарства унутрашњих послова и др.)или извештејем лекара о привременој спречености за рад (дознака) у складу са законом.

 

Члан 4.

На крају Члана 28. додаје се:
Запослени има право на наканду трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора.Овај члан се примењујње у складу са Одлуком Владе РС када буде донешена за јавни сектор (култура,образовање,здравство,социјална заштита,правосуђе,државни органи и др.)

 


Члан 5.

Чл.30 став 1 тачка 1) подтачка (3) мења се и гласи:
,,(3) здравствене рехабилитације запосленог,,
У ставу 1.тачка 1)после подтачке (8).додаје се подтачка (9) и гласи
,,(9) другу солидарну помоћ за побољшање материјалног и социјалног полаожаја запослених у складу са општим актом,,
У ставу 1.тачке 2)после подтачке (4) додаје се подтачка(5) и гласи:
,, (5) за 40 година рада проведеног у радно односу у висини тачке (4)
увећане за 5% ,од 01.01.2020.године.
У ставу 3. број,,2,, замењеује се бројем ,,3,,

 

Члан 6.


Члан 32.мења став 1. И 2. Мењају се и гласе:

,,Запосленом припада право на исплату новогодишње награде у једнаком износу.
О висини новогодишње награде Влада и репрезентативни синдикати преговараће сваке године у поступку доношења буџета Републике Србије,,

 

Члан 7.

У Чл.36 после става 1. додаје се став 2. који гласи:
,,Послодавац је дужан да у сагласности са репрезентативним синдикатима у установи донесе акт о критеријумима и мерилима за расподелу средстава из става 1. овог члана,,

 

 

Члан 8.

Члан 53. став 3 мења се и гласи:
,,Послодавац је дужан да обезбеди систематски преглед за све запослене најмање једном годишње у складу са законом,,

 

Члан 9.

Члан 76.мења се и гласи:
За праћење примене, спорна питања и тумачење одредаба уговора надлежна је комисија која се формира на предлог учесника, а сачињавају је по три представника учесника овог уговора.
Комисија је обавезна да учесницима сваких шест месеци доставља извештај о примени овог уговора.
Одлуке комисије су обавезујуће.

За исплату јубиларних награда период 2020-2022 укупна маса средстава је 30.348.845,48,за запослене који се финансирају из будџета РС 6.771.000,00 иа запослене који се финансирају из буџета АП и локалне самоуправе 23.577.845,48.
Још једна напомена укупан број запослених је 178 што не значи да ће бити и коначан,обзиром на све већу угроженост здравља појавом епидемија и пандемија

 

Члан 10.

Овај анекс ступа на снагу даном објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије,,.

 

Самостални синдикат културе Србије
Драгана Ђорђевић,с.р.

ГС културе уметности и медија,,Независност
Драгана Милановић,с.р.

Конфедерација слободних синдиката
Смиљана Стокић,с.р.